Regulamin świadczenia usług drogą internetową

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

NUMER 1/2022

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z serwisu internetowego pod adresem www.skyfit.pl oraz powiązanej z nim aplikacji mobilnej (dalej „Serwis”).
 2. Usługi świadczone są przez SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź, NIP: 7282866150, REGON: 523161391, KRS: 0000991990, kapitał zakładowy 5.000,00, telefon: 884 685 555, e-mail: biuro@skyfit.pl zwaną także „SKYFIT”.
 3. Zabronione jest ingerowanie przez Klienta w treści, strukturę lub mechanizm działania Serwisu.
 4. Treści opublikowane w Serwisie objęte są prawami autorskimi. Treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody Skyfit.
 5. Klient nie może wykorzystywać Serwisu, opublikowanych w nim treści lub zapewnianych usług w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami.
 6. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 7. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie na własny użytek.
 8. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Skyfit za pośrednictwem Serwisu prowadzi dla Klienta, bez pobierania oddzielnej opłaty, konto w Strefie Klienta.
 10. Strefa Klienta jest portalem internetowym służącym do komunikacji między SKYFIT i Klientem w zakresie, w jakim przewidują to funkcjonalności tego portalu. Jest ona dostępna na stronie internetowej SKYFIT: www.skyfit.pl.
 11. Każdemu Klientowi przypisywany jest do Strefy Klienta indywidualny login, a dostęp do niej zabezpieczony jest hasłem, które Klient ustala samodzielnie podczas rejestracji. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła i odpowiada za utrzymanie ich w tajemnicy. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim jego loginu i hasła do Strefy Klienta, ani za wynikłe z tego szkody.
 12. Strefa Klienta umożliwia m. in. rejestrację na zajęcia.
 13. Strefa Klienta dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.
 14. Stefa Klienta dostępna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem jednak przerw technicznych.
 15. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawiera się w języku polskim i może ona zostać zawarta przez osoby pełnoletnie, osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicieli osób poniżej 13. roku życia.
 16. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawiera się przez rejestrację i założenie konta w Strefie Klienta.
 17. Założenie i prowadzenie konta w Serwisie Klienta jest nieodpłatne. Jeśli dostęp do danej usługi oferowanej przez Serwis wymaga zapłaty odrębnego wynagrodzenia, to Skyfit w cenniku poda wysokość tego wynagrodzenia i sposób jego płatności.
 18. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Skyfit wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta Skyfit może niezwłocznie usunąć te dane lub uniemożliwić dostęp do tych danych.
 19. Skyfit zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta w Strefie Klienta w razie stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, przepisów prawa lub praw własności intelektualnej do materiałów opublikowanych w Serwisie.
 20. Wyłącza się możliwość przeniesienia praw i obowiązków z umowy przez Klienta na inny podmiot.
 21. Skyfit na zasadach ogólnych odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 22. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące: dostęp do poczty elektronicznej, dostęp umożliwiający umieszczanie treści na stronie internetowej, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę̨ WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https.
 23. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną zawierana jest na czas obowiązywania Umowy o korzystanie z usług klubu Skyfit, po czym przekształca się w umowę zawartą na czas nieoznaczony, która może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
 24. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, składając na piśmie odpowiednie oświadczenie, które nie wymaga podania przyczyny. Oświadczenie takie Klient może złożyć osobiście w recepcji klubu albo drogą listowną na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź. Klient nie jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy we wskazanym tutaj trybie, jeżeli wykorzystał już w całości usługę objętą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta, umowa uważana jest za niezawartą. SKYFIT zwróci w takim wypadku ewentualnie wpłacone na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną kwoty (nie dotyczy to należności z Umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT, np. opłaty za dostęp do urządzeń klubu fitness), który dokonał takiego odstąpienia od umowy. Zwrot taki następuje w sposób ustalony z Klientem, w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient zawierający umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może rozpocząć korzystanie z usług Strefy Klienta dopiero po upływie wskazanego powyżej 14-dniowego terminu, w którym przysługuje mu jeszcze prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może również przy zawieraniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zadeklarować (zatwierdzając stosowną opcję w warunkach umowy), że rozpocznie korzystanie z usług Strefy Klienta jeszcze przed upływem tego 14-dniowego terminu. Skorzystanie z tej możliwości nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach określonych powyżej tj. z zachowaniem terminu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku Klient zostanie jednak obciążony przez SKYFIT wynikającą z Umowy opłatą za korzystanie z usług klubu, naliczoną proporcjonalnie do okresu korzystania przez Klienta z tych usług. Opłata taka potrącona zostanie z należności zwracanej Klientowi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 25. Wszelkie reklamacje Klientów związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać osobiście w recepcji klubu (na piśmie) albo listownie, poprzez przesłanie ich na adres siedziby SKYFIT, tj. na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź bądź mailowo poprzez przesłanie ich na adres: biuro@skyfit.pl.  W treści reklamacji należy dokładnie opisać zastrzeżenia dotyczące klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty i pory ewentualnego zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.  SKYFIT rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź na reklamację udzielona zostanie na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację. Osoba ta może również wskazać, że odpowiedź na reklamację zostanie jej przesłana drogą mailową – na wskazany w reklamacji adres e-mail.
 26. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 14.12.2022 roku. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszelkich Umów o korzystanie z usług klubu zawartych po tej dacie.
 27. SKYFIT uprawnione jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zmiany takie mogą być dokonywane z istotnych przyczyn, dotyczących w szczególności kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem klubu fitness, kwestii organizacyjnych leżących po stronie SKYFIT, zmiany zakresu usług oferowanych w klubie fitness, konieczności dostosowania Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną do obowiązujących (zmieniających się) przepisów prawa.
 28. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną SKYFIT zobowiązane jest do zawiadomienia o nim Klientów. Zawiadomienie takie następuje poprzez:
  • opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną i podanie nowego (zmienionego) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną na tablicy ogłoszeń w klubie i na stronie internetowej SKYFIT
  • oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z treścią nowego (zmienionego) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy, a jeżeli adresu mailowego Klient nie wskazał – poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z treścią nowego (zmienionego) Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną na adres do korespondencji wskazany przez Klienta przy zawarciu Umowy.
 29. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zmianie wiążącego go Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy dla swej ważności musi zostać złożone na piśmie albo drogą mailową, z wykorzystaniem:
  • adresu e-mail Klienta wskazanego w Strefie Klienta lub Umowie (a w przypadku ich rozbieżności – z wykorzystaniem adresu później podanego przez Klienta)
  • oraz adresu e-mail SKYFIT: biuro@skyfit.pl.
 30. W przypadku, gdy Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną we wskazanym powyżej 14-dniowym terminie, zmiana Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną staje się skuteczna, wobec tego Klienta i wiąże go po upływie tego terminu
 31. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania SKYFIT o zmianie swego adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu e-mail, bądź numeru telefonu kontaktowego.
  W przypadku niewykonania przez Klienta tego obowiązku, korespondencję listowną oraz mailową wysłaną przez SKYFIT na ostatni znany jej adres lub adres e-mail Klienta uznaje się za skutecznie doręczoną.
 32. Wszelka korespondencja SKYFIT i Klienta związana z umową o świadczenia usług drogą elektroniczną prowadzona będzie drogą mailową, z wykorzystaniem:
  • adresu e-mail Klienta wskazanego w Strefie Klienta lub Umowie (a w przypadku ich rozbieżności – z wykorzystaniem adresu później podanego przez Klienta)
  • oraz adresu e-mail SKYFIT: biuro@skyfit.pl.
 33. W sprawach, których nie uregulowano w Umowie o korzystanie z usług klubu i w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 34. Z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną można zapoznać się na stronie internetowej SKYFIT, a także w klubie.