Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z USŁUG KLUBU FITNESS SKYFIT

NUMER 1 / 2023

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany także „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez klientów z usług oferowanych przez kluby fitness SKYFIT (zwane także „klubem fitness” lub „klubem”) położone w lokalizacjach oznaczonych na stronie internetowej www.skyfit.pl.
 2. Informujemy, że klub fitness prowadzony jest przez SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź, NIP: 7282866150, REGON: 523161391, KRS: 0000991990, kapitał zakładowy 5.000,00, telefon: 884 685 555 e-mail: biuro@skyfit.pl zwaną także „SKYFIT”.
 3. Informujemy, że w ramach klubu fitness świadczone są odpłatne usługi rekreacyjno-sportowe, np. zajęcia fitness, siłownia itp. Informacje o zakresie usług rekreacyjno-sportowych świadczonych aktualnie w klubie fitness można uzyskać osobiście lub telefonicznie w klubie, bądź na stronie internetowej SKYFIT: www.skyfit.pl.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o korzystanie z usług klubu. Regulamin stanowi integralną część takiej Umowy, a zawarcie Umowy przez Klienta ze SKYFIT równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia sprzeczności lub rozbieżności między postanowieniami Umowy, a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin określa także prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu na podstawie innej, niż Umowa o korzystanie z usług klubu.
 6. Aktualna oferta klubów SKYFIT stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. Postanowienia Szczegółowych Warunków Umowy wymienione w Załączniku numer 1 w przypadku sprzeczności z postanowieniami Regulaminu mają pierwszeństwo stosowania.
 7. Aktualna cennik usług klubów SKYFIT publikowany jest w klubie oraz na stronie internetowej www.skyfit.pl.

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Z usług klubu fitness mogą korzystać osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług klubu fitness wyłącznie za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów). W przypadku powzięcia przez personel klubu wątpliwości co do autentyczności oświadczenia przedstawiciela ustawowego o takiej zgodzie, personel klubu może zażądać złożenia takiego oświadczenia przez przedstawiciela ustawowego w klubie fitness (w obecności członka personelu klubu).
 3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług klubu fitness na zasadach określonych szczegółowo w § 10 Regulaminu.
 4. W przypadku określonych rodzajów usług świadczonych przez klub fitness, SKYFIT może przewidzieć dodatkowe wymagania, jakie muszą spełnić osoby chcące skorzystać z tych usług, np. przedstawienie legitymacji uczniowskiej bądź legitymacji studenckiej, legitymacji emeryta lub rencisty, nieprzekroczenie określonego wieku (oferta junior), przekroczenie określonego wieku (oferta senior).
 5. Niezależnie od wieku, z usług klubu fitness mogą korzystać wyłącznie osoby, co do których nie zachodzą jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach usług świadczonych przez klub. Informujemy potencjalnych ćwiczących, że w przypadku ich wątpliwości co do stanu własnego zdrowia, w szczególności dotyczących ryzyka wystąpienia poważnego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia w związku z wykonywaniem ćwiczeń w klubie, dla ich własnego bezpieczeństwa zalecane i wysoce wskazane jest poddanie się badaniu lekarskiemu z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do możliwości dostosowania obciążeń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami do własnych możliwości, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu klubu i do skorzystania z pomocy trenera.

 

§ 3. UMOWA ZE SKYFIT ORAZ INNE PODSTAWY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU FITNESS

 1. Podstawą korzystania przez osobę fizyczną (zwaną także „Klientem”) z usług klubu fitness jest umowa zawarta przez Klienta ze SKYFIT (zwana także „Umową o korzystanie z usług klubu” lub „Umową”), która określa zakres usług klubu fitness, z którego może korzystać Klient. W zależności od aktualnej oferty usług SKYFIT oraz od ustaleń Stron co do zakresu usług świadczonych przez SKYFIT na rzecz danego Klienta, Umowa może przybrać formę umowy członkowskiej, umowy o zakup karnetu, umowy o wejście jednorazowe lub umowy na korzystanie z innego zakresu usług znajdującego się aktualnie w ofercie SKYFIT.
 2. Do korzystania z usług klubu fitness uprawnienia są także posiadacze określonych rodzajów kart sportowych, jeżeli możliwość taka znajduje się w aktualnej ofercie SKYFIT (tj. jeżeli SKYFIT łączy stosowna umowa z wystawcą danej karty sportowej). W takim przypadku posiadacz karty sportowej uważany jest za Klienta w rozumieniu pkt 1 powyżej i zobowiązany jest do stosowania się do postanowień Regulaminu (oprócz postanowień dotyczących opłat za korzystanie z usług klubu). Informacja o aktualnie honorowanych kartach sportowych dostępna jest w klubie, a także na stronie internetowej SKYFIT pod adresem www.skyfit.pl. Zakres usług, z których może skorzystać posiadacz karty sportowej wyznacza zakres abonamentu, jaki zakupił on w systemie zewnętrznym (u wystawcy karty). Karta sportowa nie uprawnia do rezerwacji zajęć w klubie – w celu skorzystania z takiej możliwości konieczne jest zawarcie Umowy ze SKYFIT.
 3. Jeżeli aktualna oferta klubu przewiduje możliwość wejść jednorazowych, tj. jednorazowego odpłatnego skorzystania z konkretnej usługi klubu, osoba korzystająca z wejścia jednorazowego uważana jest za Klienta w rozumieniu pkt 1 powyżej i zobowiązana jest do stosowania się do postanowień Regulaminu. Koszt wejścia jednorazowego określa aktualny cennik.
 4. Każda osoba spełniająca wymogi określone w § 2 Regulaminu może skorzystać z jednego darmowego wejścia do klubu. Wejście to ma charakter free pass (wejścia na próbę) i musi być one poprzedzone dokonaniem rejestracji w klubie albo na stronie internetowej SKYFIT. Personel klubu uprawniony jest do żądania okazania przez tę osobę dowodu tożsamości przed umożliwieniem jej skorzystania z usług klubu – celem sprawdzenia czy dane osobowe tej osoby są zgodne z danymi wskazanymi przy rejestracji wejścia na próbę. Zakres usług udostępnianych w ramach free pass (wejścia na próbę) wskazany jest w aktualnej ofercie klubu – informacje o nim można uzyskać w klubie albo na stronie internetowej SKYFIT.
 5. Korzystanie z usług klubu może następować także na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez SKYFIT, w tym na podstawie posiadanego vouchera na skorzystanie z określonych usług klubu fitness. W przypadku organizowanych przez SKYFIT imprez zewnętrznych lub wewnętrznych, podstawą korzystania w oznaczonym zakresie z usług klubu są zaproszenia rozdawane przez klub.
 6. Do korzystania z usług klubu fitness w ramach wejść jednorazowych, wejść na próbę (free pass) oraz na podstawie kart sportowych, zaproszeń lub voucherów, bądź w ramach akcji promocyjnych SKYFIT uprawnione są wyłącznie osoby, które spełniają wymogi dotyczące korzystania z usług klubu wskazane w § 2 Regulaminu.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ZE SKYFIT, STREFA KLIENTA, DOKUMENT WSTĘPU

 1. Umowa o korzystanie z usług klubu może dotyczyć oznaczonego zakresu usług przewidzianego aktualnie w ofercie SKYFIT (tj. wskazanego w cenniku). Zmiana cennika nie stanowi zmiany Umowy ani zmiany Regulaminu i nie ma wpływu na warunki Umów zawartych przed jej dokonaniem. Dopuszczalne jest jednoczesne objęcie jednym dokumentem kilku rodzajów umów o świadczenie usług klubu zawieranych z tym samym Klientem. Umowa może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony – zgodnie z aktualną ofertą SKYFIT.
 2. Umowa może przybrać w szczególności formę umowy o zakup karnetu na korzystanie z usług klubu, tj. abonamentu, który uprawnia Klienta do korzystania z usług klubu w czasie i na warunkach określonych w Umowie.
 3. Umowy o korzystanie z usług klubu mogą być zawierane osobiście w klubie. Określone rodzaje Umów (w przypadku wprowadzenia stosownych środków technicznych przez SKYFIT) mogą być zawierane także drogą elektroniczną – za pośrednictwem Strefy Klienta. Umowa o korzystanie z usług klubu może zostać zawarta w formie elektronicznej wyłącznie przez osobę pełnoletnią i w imieniu własnym. W przypadku Umów zawieranych za pośrednictwem Strefy Klienta, świadczenie usług w klubie fitness rozpoczyna się na zasadach i po upływie terminu, o którym mowa § 5 pkt 11 Regulaminu.
 4. Strefa Klienta jest portalem internetowym służącym do komunikacji między SKYFIT i Klientem w zakresie, w jakim przewidują to funkcjonalności tego portalu. Jest ona dostępna na stronie internetowej SKYFIT: www.skyfit.pl. Każdemu Klientowi przypisywany jest do Strefy Klienta indywidualny login, a dostęp do niej zabezpieczony jest hasłem, które Klient ustala samodzielnie podczas rejestracji. Klient nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła i odpowiada za utrzymanie ich w tajemnicy. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim jego loginu i hasła do Strefy Klienta, ani za wynikłe z tego szkody.
 5. Każda Umowa o korzystanie z usług klubu powinna określać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, adres zamieszkania (i ewentualnie adres korespondencyjny Klienta, jeśli jest inny od adresu zamieszkania), numer telefonu oraz adres e-mail Klienta – a w przypadku Klientów niepełnoletnich Umowa powinna zawierać te same dane dotyczące ich przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna);
  2. dane SKYFIT (nazwa, adres siedziby, numer NIP lub KRS);
  3. wskazanie czy Umowa zawierana jest w imieniu własnym, czy na rzecz osoby trzeciej;
  4. wskazanie rodzaju zawieranej Umowy i zakresu objętych nią usług (chyba, że zakres ten wynika ze wskazania rodzaju Umowy, w szczególności w przypadku powołania konkretnej pozycji z cennika SKYFIT);
  5. oznaczenie czasu trwania Umowy, w tym daty jej rozpoczęcia i zakończenia lub wskazanie, że Umowa dotyczy wejścia jednorazowego lub wejścia na próbę (free pass);
  6. oznaczenie wysokości należnej opłaty za korzystanie z usług klubu;
  7. oznaczenie terminu płatności opłaty za korzystanie z usług klubu oraz sposobu i formy jej wnoszenia;
  8. inne kwestie wymagane przez ofertę i cennik SKYFIT – jeżeli w odniesieniu do danego rodzaju usług i danej Umowy są one wymagane (np. wiek, status studenta, emeryta lub rencisty).
 6. W celu zawarcia Umowy SKYFIT uprawnione jest do żądania od Klienta okazania ważnego dowodu tożsamości celem weryfikacji tożsamości i danych osobowych Klienta. Jeżeli Umowa zawarta została drogą elektroniczną, personel klubu uprawniony jest do zażądania od Klienta okazania ważnego dowodu tożsamości przy pierwszej wizycie w klubie – przed dopuszczeniem Klienta do korzystania z usług klubu.
 7. Umowa może uzależniać rozpoczęcie świadczenia na rzecz Klienta usług przez klub fitness od uiszczenia przez niego określonej opłaty początkowej (jeżeli w przypadku danego zakresu usług obowiązuje taka opłata).
 8. SKYFIT zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy z osobą, z którą w ciągu 2 ostatnich lat rozwiązana została Umowa o korzystaniu z usług klubu z przyczyn wskazanych poniżej w § 5 pkt 3 (rozwiązanie Umowy przez SKYFIT ze skutkiem natychmiastowym).
 9. Uprawnienia wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby, chyba że SKYFIT i osoba trzecia („Nowy Klient”) wyraziły na to zgodę. Nowy Klient musi spełniać wszelkie wymogi, o których mowa w § 2 Regulaminu. Przeniesienie uprawnień z Umowy wymaga zawarcia umowy przelewu wierzytelności wraz z umowę o przejęciu długu, na których podstawie Nowy Klient przejmuje na siebie wszelkie prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy – na cały dalszy okres obowiązywania Umowy. SKYFIT może przewidzieć w cenniku swoich usług opłatę za przeniesienie na inną osobę uprawnień wynikających z Umowy. Jeżeli opłata taka została przewidziana, musi ona zostać uiszczona przez Klienta przed przeniesieniem uprawnień z Umowy na Nowego Klienta.
 10. Po zawarciu Umowy Klientowi wydawany jest dokument uprawniający go do korzystania z usług klubu fitness, zwany także „dokumentem wstępu”. Dokument wstępu może mieć postać karnetu, karty członkowskiej, karty wstępu bądź inną postać wskazaną w Umowie. Dokument ten może zostać wydany Klientowi również w formie elektronicznej (np. w formie kodu QR w dedykowanej aplikacji).
 11. W przypadku, gdy Klient zawiera ze SKYFIT Umowę uprawniającą do korzystania z usług klubu przez osobę niepełnoletnią (dziecko, którego jest przedstawicielem ustawowym – rodzicem lub opiekunem), stroną takiej Umowy jest wyłącznie Klient. W przypadku zawarcia takiej Umowy SKYFIT wyda osobne dokumenty wstępu na rzecz Klienta i na rzecz osoby niepełnoletniej, której jest przedstawicielem ustawowym.
 12. Dokument wstępu zostaje aktywowany po zawarciu Umowy i po uiszczeniu przez Klienta pierwszej opłaty należnej zgodnie z Umową w pełnej wysokości.
 13. Dokument wstępu jest dokumentem imiennym i stanowi własność Klienta.
 14. Dokument wstępu zawiera informację o imieniu i nazwisku Klienta oraz opatrzony jest zdjęciem Klienta (zapisanym cyfrowo), chyba że Umowa przewiduje inaczej. SKYFIT może również według swego uznania wprowadzić i stosować w odniesieniu do określonych rodzajów Umów identyfikację Klienta w inny sposób. Identyfikacja taka może być stosowana w szczególności w oparciu o wybrane punkty z biometrycznego skanu palca Klienta – przy czym identyfikacja nie będzie obejmować skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego (całego) palca Klienta i nie będzie pozwalała na odtworzenie linii papilarnych, ani wzoru biometrycznego palca Klienta.
 15. Z dokumentu wstępu może korzystać wyłącznie osoba, której dokument ten dotyczy. W przypadku przeniesienia Umowy o korzystanie z usług klubu na Nowego Klienta, SKYFIT wyda mu jego własny dokument wstępu. Zabrania się udostępniania dokumentu wstępu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia przez personel klubu, że taka sytuacja miała miejsce, dokument wstępu zostanie zatrzymany przez personel klubu.
 1. Klient ma obowiązek okazania dokumentu wstępu przy każdym wejściu do klubu. W przypadku nieokazania dokumentu wstępu przez Klienta, personel klubu uprawniony jest do niewpuszczenia Klienta do klubu. Takie same zasady dotyczą innych dokumentów, potwierdzających szczególne uprawnienia do korzystania z niektórych usług klubu – np. usług skierowanych do dzieci, uczniów, studentów, seniorów, czy też emerytów lub rencistów.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić SKYFIT o utracie dokumentu wstępu. Po uzyskaniu takiej informacji i po uiszczeniu przez Klienta opłaty wynikającej z aktualnego cennika SKYFIT wyda Klientowi nowy dokument wstępu. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieuprawnione użycie dokumentu wstępu przez osobę trzecią, jeżeli nastąpiło ono przed powiadomieniem SKYFIT przez Klienta o utracie tego dokumentu.
 3. Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o korzystanie z usług klubu przez pracodawcę w celu udostępnienia usług klubu jego pracownikom. W takim przypadku stroną Umowy i posiadaczem dokumentu wstępu jest pracodawca. SKYFIT może wydać pracodawcy jednocześnie więcej niż jeden dokument wstępu. Pracodawca zobowiązany jest do przedstawienia SKYFIT listy pracowników, którym udostępnia on swoje dokumenty wstępu, a także do jej bieżącej aktualizacji. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, że jego pracownicy będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. Pracownik pracodawcy może wówczas skorzystać z usług klubu na takich samych zasadach, jak Klienci. W tym celu pracownik ma obowiązek przedstawienia dokumentu wstępu oraz swojego dokumentu tożsamości ze zdjęciem – celem weryfikacji, czy pracownik ten znajduje się na liście przedstawionej przez pracodawcę.

§ 5. ROZWIĄZANIE LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Umowa o korzystaniu z usług klubu może zostać rozwiązana lub wypowiedziana w przypadkach i na zasadach w niej określonych lub w Regulaminie, w każdym przypadku z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub mailowej (pod rygorem nieważności), natomiast oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym (tj. bez wypowiedzenia) dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub mailowe (pod rygorem nieważności) i podania przyczyny rozwiązania Umowy.
 2. SKYFIT ma prawo wypowiedzenia Umowy jedynie z ważnych przyczyn, dotyczących w szczególności kwestii technicznych, organizacyjnych lub prawnych związanych z funkcjonowaniem klubu. SKYFIT ma także prawo wypowiedzieć Umowę w przypadkach wprost w niej wskazanych. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dokonywane jest ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 3. Niezależnie od postanowień Umowy, SKYFIT ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dopuszczenia się przez Klienta następujących rażących naruszeń postanowień Umowy i/lub Regulaminu:
  1. Klient zachowuje się w stosunku do innych Klientów, personelu klubu lub innych osób przebywających na terenie klubu w sposób wulgarny, obraźliwy lub agresywny (przy czym dotyczy to zarówno zachowań fizycznych, jak i słownych);
  2. Klient przebywa na terenie klubu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych (tzw. dopalaczy);
  3. Klient podczas przebywania na terenie klubu pali papierosy lub korzysta z elektronicznych papierosów;

 

  1. Klient swym niewłaściwym zachowaniem naraża innych Klientów, członków personelu lub inne osoby przebywające na terenie klubu na ryzyko utraty życia lub zdrowia;
  2. Klient wnosi na teren klubu niebezpieczne przedmioty, w szczególności niebezpieczne narzędzia, broń, materiały łatwopalne bądź wybuchowe;
  3. Klient w sposób uporczywy nie stosuje się do poleceń personelu klubu, tj. nie zmienia niewłaściwego sposobu postępowania pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania go przez członków personelu klubu do zmiany sposobu zachowania;
  4. Klient zalega z uiszczeniem na rzecz SKYFIT wynikającej z Umowy opłaty lub jej części przez czas dłuższy, niż 30 dni;
  5. Klient udostępnił swój dokument wstępu osobie trzeciej w celu umożliwienia jej wejścia do klubu (nie dotyczy Klientów będących pracodawcami, o których mowa w § 6 pkt 18 Regulaminu);
 1. Postanowienia pkt 3 powyżej stosuje się odpowiednio do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Umowy z Klientem w sytuacjach, gdy opisanych w pkt 3 zachowań lub działań dopuszcza się osoba niepełnoletnia, dla której Klient wykupił dostęp do usług klubu albo gdy dopuszcza się ich pracownik Klienta będącego pracodawcą, o którym mowa w § 4 pkt 18 Regulaminu.
 2. SKYFIT ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient zalega z opłatami należnymi na podstawie Umowy przez okres co najmniej 30 dni. SKYFIT może jednak skorzystać z tego uprawnienia dopiero po uprzednim wezwaniu Klienta na piśmie lub drogą mailową do uiszczenia zaległej płatności i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu terminu, nie krótszego niż trzy dni.
 3. SKYFIT ma także prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wprost wskazanych w Umowie.
 4. Klient ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli SKYFIT rażąco narusza wynikające z niej obowiązki. Klient może jednak skorzystać z tego uprawnienia dopiero po uprzednim wezwaniu SKYFIT na piśmie lub mailowo do usunięcia istniejących naruszeń i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż siedem dni. Klient ma także prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wprost w niej wskazanych i z zachowaniem przewidzianego w niej trybu, a jeśli takiego trybu w Umowie nie przewidziano – po pisemnym wyznaczeniu SKYFIT dodatkowego siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej, i po jego bezskutecznym upływie.
 5. Klient może odstąpić od Umowy o korzystanie z usług klubu zawartej drogą elektroniczną (za pośrednictwem Strefy Klienta) w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, składając na piśmie odpowiednie oświadczenie, które nie wymaga podania przyczyny. Oświadczenie takie Klient może złożyć osobiście w recepcji klubu albo drogą listowną na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź. Klient nie jest jednak uprawniony do odstąpienia od Umowy we wskazanym tutaj trybie, jeżeli wykorzystał już w całości usługę objętą Umową zawartą za pośrednictwem Strefy Klienta.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta, umowa uważana jest za niezawartą. SKYFIT zwróci w takim wypadku wpłacone kwoty Klientowi, który dokonał takiego odstąpienia od Umowy. Zwrot taki następuje w sposób ustalony z Klientem, w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez niego od Umowy.
 7. Klient zawierający Umowę za pośrednictwem Strefy Klienta może rozpocząć korzystanie z usług klubu fitness dopiero po upływie wskazanego powyżej 14-dniowego terminu, w którym przysługuje mu jeszcze prawo odstąpienia od Umowy. Klient może również przy zawieraniu Umowy za pośrednictwem Strefy Klienta zadeklarować (zatwierdzając stosowną opcję w warunkach Umowy), że rozpocznie korzystanie z usług klubu jeszcze przed upływem tego 14-dniowego terminu. Skorzystanie z tej możliwości nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych powyżej w pkt 9, tj. z zachowaniem terminu 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku Klient zostanie jednak obciążony przez SKYFIT wynikającą z Umowy opłatą za korzystanie z usług klubu, naliczoną proporcjonalnie do okresu korzystania przez Klienta z tych usług. Opłata taka potrącona zostanie z należności zwracanej Klientowi w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.
 1. Każda Umowa o korzystanie z usług klubu może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
 2. Jeśli wynika to z treści Umowy lub Szczególnych Warunków Umowy zawartej na czas określony dłuższy niż jeden miesiąc, Klient może rozwiązać Umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, ale po upływie co najmniej połowy okresu na jaki została zawarta oraz pod warunkiem jednoczesnej zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości stanowiącej 30 % opłat pozostałych do zapłaty do dnia końca wskazanego w Umowie okresu jej obowiązywania. Rozwiązanie Umowy w tym trybie wymaga zachowania formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności oraz skuteczne jest od dnia uiszczenia opłaty manipulacyjnej wskazanej w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku gdy Umowa lub Szczególne Warunki Umowy nie określają formy oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
 4. W przypadku skutecznego rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy SKYFIT zwróci kwoty otrzymane od Klienta i przypadające za okres po ustaniu Umowy w związku z jej wypowiedzeniem lub rozwiązaniem. Zwrot taki następuje w sposób ustalony z Klientem, w terminie 14 dni od daty zakończenia Umowy na skutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia.

§ 6. ZAMROŻENIE i ZAWIESZENIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Umowa o korzystanie z usług klubu SKYFIT może zostać zawieszona na określony czas, jedynie wówczas, gdy przewidują to Szczegółowe Warunki tej Umowy. Możliwość zawieszenia Umowy o korzystanie z usług klubu nie dotyczy każdego rodzaju Umowy.
 2. Zawieszenie Umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT ma ten skutek, że w okresie zawieszenia Klient nie może korzystać z usług klubu, zaś Umowa ulega przedłużeniu o okres zawieszenia. Klient nie ponosi opłat za okres zawieszenia.
 3. W toku obowiązywania jednej Umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT możliwe jest jednokrotne zawieszenie na okres jednego pełnego miesiąca kalendarzowego albo dwukrotne zawieszenie na okres czternastu kolejnych dni kalendarzowych. Nie można łączyć zawieszenia na okres jednego miesiąca i czternastu dni.
 4. Zawieszenie na okres jednego miesiąca może dotyczyć tylko konkretnego miesiąca kalendarzowego (od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca).
 5. Zawieszenie na okres czternastu dni musi się mieści w obrębie jednego miesiąca kalendarzowego.
 6. W przypadku choroby Klienta uniemożliwiającej mu korzystanie z usług klubu, Klient może zwrócić się do SKYFIT o zamrożenie Umowy na czas choroby za okazaniem dokumentacji medycznej. W takim przypadku decyzja w sprawie zamrożenia Umowy zależy wyłącznie od uznania SKYFIT. Wraz ze złożeniem wniosku Klient powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, załączyć dokumentację medyczną uzasadniającą brak możliwości korzystania z usług klubu fitness we wnioskowanym okresie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez SKYFIT Sp. z o.o. danych objętych treścią załączonej dokumentacji medycznej. W przypadku zamrożenia Umowa o korzystanie z usług klubu zostaje przedłużona o okres zamrożenia.
 7. Faktyczne niekorzystanie przez Klienta z usług klubu (bez zawieszenia / zamrożenia Umowy) nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczania przewidzianych w Umowie opłat i nie stanowi podstawy do przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.

§ 7. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. W zamian za korzystanie z usług klubu, Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz SKYFIT ustalonych w Umowie lub Szczegółowych Warunkach Umowy i cenniku opłat. Za Klienta będącego posiadaczem karty sportowej opłaty uiszcza (w całości lub w części) wystawca tej karty.
 2. Opłata za korzystanie z usług klubu (zwana także „opłatą”) uzależniona jest od rodzaju Umowy łączącej SKYFIT i Klienta. Umowa może w szczególności przewidywać opłatę uiszczaną jednorazowo (w przypadku wejścia jednorazowego), jak i opłatę abonamentową (w przypadku wykupienia karnetu). Umowa może także przewidywać obowiązek uiszczenia opłaty początkowej, tj. jednorazowej i bezzwrotnej opłaty wpisowej, mającej na celu pokrycie kosztów wystawienia karnetu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z usług klubu fitness. Wysokości opłat za usługi świadczone przez SKYFIT określa aktualny cennik SKYFIT dostępny w klubie, a także na stronie internetowej SKYFIT.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego dokonywania na rzecz SKYFIT wszelkich płatności wynikających z Umowy o korzystanie z usług klubu.
 4. Jeśli w Umowie lub Szczegółowych Warunkach Umowy nie ustalono inaczej, okresem rozliczeniowym jest okres miesięczny. Opłaty płatne są z góry.
 5. Jeżeli Umowa o korzystanie z usług klubu zawierana jest w klubie, Klient uiszcza ustaloną w Umowie opłatę jednocześnie z zawarciem Umowy. Kolejne płatności dokonywane są w terminach wskazanych w Umowie, a jeśli terminy kolejnych płatności nie zostały w niej wskazane, płatności te będą dokonywane w terminie do 7. dnia każdego miesiąca.
 6. W przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną (za pośrednictwem Strefy Klienta), pierwsza płatność wynikająca z Umowy musi zostać uiszczona przez Klienta w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku płatności dokonywanych przelewem, za datę ich dokonania uznaje się datę zaksięgowania środków na wskazanym w Umowie rachunku bankowym SKYFIT. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności we wskazanym powyżej terminie, SKYFIT uprawnione będzie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie Klientowi pisemnego lub mailowego oświadczenia. Kolejne płatności dokonywane są w terminach wskazanych w Umowie, a jeśli terminy kolejnych płatności nie zostały w niej wskazane, płatności te będą dokonywane w terminie do 7. dnia każdego miesiąca.
 7. Opłaty mogą być uiszczane przez Klienta gotówką lub kartą płatniczą, a także za pośrednictwem systemów płatniczych w przypadku zawarcia przez SKYFIT umów w ich operatorami. Dopuszczalne metody płatności dla poszczególnych typów Umów określają Szczegółowe Warunki tych Umów.
 8. Strony mogą również przewidzieć w Umowie dokonywanie płatności poprzez stosowany przez SKYFIT system płatności cyklicznych, np. ESPAGO. Płatności takie dokonywane są wówczas w regularnych odstępach czasu określonych w Umowie, poprzez obciążenie rachunku bankowego Klienta albo karty kredytowej lub debetowej Klienta ustaloną w Umowie kwotą opłaty. W przypadku ustalenia takiego sposobu dokonywania rozliczeń, Klient zobowiązany jest przez cały okres jego stosowania do ustawienia limitów dziennych i miesięcznych dla swojego rachunku lub swojej karty w taki sposób (na takiej wysokości), aby możliwe było każdorazowe skuteczne obciążanie ich należną opłatą. W przypadku, gdyby próba obciążenia rachunku lub karty Klienta okazała się nieskuteczna, SKYFIT zastrzega sobie prawo do dokonania ponownych prób obciążenia rachunku lub karty Klienta należną opłatą. W przypadku dwóch nieskutecznych prób obciążenia rachunku lub karty Klienta, SKYFIT może zażądać od niego zmiany sposobu płatności, a Klient zobowiązany jest niezwłocznie się do tego zastosować. Nieskuteczność obciążenia rachunku lub karty Klienta należną opłatą nie zwalnia go z obowiązku jej wniesienia. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować SKYFIT o zdarzeniach uniemożliwiających pobranie płatności za pomocą systemu płatności cyklicznych (w szczególności o wycofaniu przez niego w banku zgody na obciążenie karty, braku wystarczających środków na rachunku bankowym, zamknięciu rachunku bankowego lub utracie ważności przez kartę). Klient może w każdej chwili zwrócić się do SKYFIT o zmianę systemu płatności cyklicznych na inny sposób rozliczeń.
 9. Klient, za pośrednictwem Strefy Klienta, może korzystać z systemu płatności online, tj. PayU, której operatorem jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399).
 10. Zwrot płatności dla Klienta (częściowy lub całkowity) możliwy jest w przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z usług klubu, jej wypowiedzenia lub odstąpienia od niej zgodnie z postanowieniami Regulamin korzystania z usług klubu fitness Skyfit. Zwrot następuje w terminie 14 dni od zaistnienia ku temu podstaw. W przypadku korzystania z systemu płatności online zwrot jest dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.
 11. SKYFIT każdorazowo w terminie 7 dni od daty dokonania płatności przez Klienta zamieści w Strefie Klienta lub prześle Klientowi drogą mailową fakturę za wniesioną opłatę.
 12. W przypadku opóźnień Klienta w regulowaniu opłat, SKYFIT uprawnione jest do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.
 13. W przypadku opóźnień Klienta w regulowaniu opłat, SKYFIT może wysyłać do niego monity dotyczący przekroczenia terminu uiszczenia opłaty. Monity mogą być wysyłane na piśmie, drogą mailową lub sms, z częstotliwością nie większą, niż co 3 dni. Po dwóch bezskutecznych monitach SKYFIT, dokonując trzeciego monitu, może naliczyć Klientowi zryczałtowaną opłatę za wysłanie monitów w kwocie 50,00 zł. W stosunku do tej samej zaległej opłaty, zryczałtowana opłata za wysyłanie monitów może być naliczona tylko jeden raz. Monity mogą być wysyłane z osobna w odniesieniu do każdej z zaległych opłat. Ta sama zasada dotyczy naliczania opłat za wysyłanie monitów co do tej opłaty.
 14. Każda osoba, która uzyskała dostęp do klubu z naruszeniem postanowień Regulaminu albo w wyniku naruszenia przepisów prawa, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz SKYFIT wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej 250,00 zł – za każde nieuprawnione wejście na teren klubu.

§ 8. CZAS KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Klub fitness jest czynny i świadczy usługi na rzecz Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 22:00, w soboty w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w niedziele w godzinach od 08:00 do 18:00, przy czym w dni ustawowo wolne od pracy SKYFIT zastrzega sobie prawo zamknięcia klubu lub jego części bądź zmiany godzin pracy klubu.
 2. Zakazane jest przebywanie Klientów na terenie klubu po jego zamknięciu. Klienci zobowiązani są w związku z tym do opuszczenia pomieszczeń, w których świadczone są usługi klubu i do udania się do szatni najpóźniej na 15 min. przed zamknięciem klubu. Klienci zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 3. SKYFIT zastrzega sobie prawo stałej zmiany wskazanych powyżej dni lub godzin świadczenia usług w klubie fitness z przyczyn leżących po stronie SKYFIT (w szczególności z przyczyn organizacyjnych), a także zastrzega sobie prawo przejściowego zamknięcia Klubu lub jego części z powodu przyczyn od SKYFIT niezależnych, takich jak w szczególności awarie, remonty, przeglądy, prace modernizacyjne, zabiegi sanitarne, czy zdarzenia siły wyższej.
 4. SKYFIT poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, o których mowa w pkt 2 powyżej, poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na terenie klubu oraz na stronie internetowej SKYFIT. Ponadto, SKYFIT poinformuje o takiej zmianie Klientów, którzy mają wykupione zajęcia w terminach, w których klub fitness (lub jego część) będzie zamknięty. Okres obowiązywania karnetów ulegnie przedłużeniu o czas, w którym klub był zamknięty ze wskazanych w niniejszym punkcie przyczyn.

§ 9. OGÓLNE ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE KLUBU I KORZYSTANIA Z JEGO USŁUG

 1. Klub nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientom miejsc parkingowych i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane z dojazdami do i z klubu.
 2. W trakcie korzystania z usług klubu fitness Klienci zobowiązani są do uwzględnienia następujących zasad:
  1. Klienci zobowiązani są do zachowywania się na terenie klubu z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania oraz taki sposób, aby nie utrudniać lub nie zakłócać innym Klientom możliwości korzystania z usług klubu.
  2. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług klubu, pomieszczeń klubu oraz ze znajdujących się w nim urządzeń i przyrządów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami użytkowania tych urządzeń/przyrządów i wytycznymi personelu klubu w tym zakresie – Klient ma obowiązek zapoznać się z tymi instrukcjami oraz z regulaminami poszczególnych stref klubu (jeżeli zostały wprowadzone);
  3. W przypadku wątpliwości Klienta co do poprawnego sposobu korzystania z urządzeń/przyrządów Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z nich do czasu uzyskania wytycznych w tym zakresie od personelu klubu;
  4. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i wytycznych personelu klubu;
  5. Korzystanie z usług klubu wymaga stosownego ubioru i obuwia sportowego, odpowiednich do zakresu wykonywanych ćwiczeń – chyba że dany rodzaj ćwiczeń wymaga ich wykonywania bez obuwia;
  6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad czystości, w szczególności do używania podczas ćwiczeń ręczników oraz do umycia każdego urządzenia/przyrządu po zakończeniu ćwiczeń przeznaczonym do tego środkiem dezynfekującym;
  7. Klient zobowiązany jest dbać o porządek w miejscu wykonywania ćwiczeń, w związku z czym po zakończeniu ćwiczeń powinien w szczególności odłożyć wykorzystywane urządzenia treningowe na miejsce lub odpowiednio je zabezpieczyć;
  8. W przypadku chwilowego braku dostępności miejsc lub przyrządów do ćwiczeń (np. z uwagi na ich zajęcie przez innych Klientów), Klient powinien oczekiwać na zwolnienie się tego miejsca lub przyrządu;
  9. Zakazane jest wykonywanie przez Klientów czynności mogących skutkować uszkodzeniem pomieszczeń klubu lub jego wyposażenia, w szczególności upuszczanie z wysokości sprzętów, takich jak hantle, sztangi, obciążniki i inne podobne sprzęty, które mogą spowodować takie uszkodzenia.
 3. Na terenie klubu bezwzględnie zakazane są wyszczególnione poniżej czynności i zachowania, a naruszenie przez Klienta tych zakazów może skutkować nakazaniem mu opuszczenia budynku klubu. W klubie zakazane są:

 

  1. stosowanie wulgarnego lub obraźliwego języka oraz agresji słownej lub fizycznej w stosunku do jakichkolwiek innych osób korzystających z usług klubu lub przebywających na terenie klubu, w tym w stosunku do personelu klubu;
  2. podejmowanie jakichkolwiek zachowań, które narażają innych Klientów, członków personelu klubu lub inne osoby przebywające na terenie klubu na ryzyko utraty życia lub zdrowia;
  3. spożywanie na terenie klubu alkoholu albo przyjmowanie innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) lub pozostawanie pod wpływem alkoholu lub tych środków podczas przebywania na terenie klubu;
  4. palenie tytoniu lub korzystanie z elektronicznych papierosów;
  5. wprowadzanie zwierząt na teren klubu;
  6. posługiwanie się/noszenie na terenie klubu jakichkolwiek emblematów polskich piłkarskich klubów sportowych – zarówno na odzieży, jak i na innych częściach garderoby;
  7. wnoszenia na teren klubu groźnych przedmiotów, w szczególności niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów łatwopalnych bądź wybuchowych;
  8. wywieszanie lub rozdawanie ulotek oraz naklejania reklam;
  9. prowadzenie sprzedaży jakichkolwiek rzeczy lub produktów w jakiejkolwiek formie;
  10. używanie jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk – przy czym w pomieszczeniach innych, niż przebieralnie, prysznice i toalety urządzenia takie mogą być wyjątkowo stosowane za uprzednią zgodą kierownika lub managera klubu;
  11. niestosowanie się do poleceń personelu klubu.
 1. SKYFIT zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren klubu osób zachowujących się w sposób agresywny lub w inny sposób uznany za powszechnie niedopuszczalny, osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków wskazanych powyżej w pkt 3 lit. c), osób palących papierosy lub korzystających z elektronicznych papierosów, osób ze zwierzętami, osób niosących niebezpieczne przedmiotu wskazane powyżej w pkt 3 lit. g) oraz osób posługujących się/noszących emblematy polskich piłkarskich klubów sportowych.
 2. Prowadzenie na terenie klubu, na rzecz innych osób, treningów personalnych lub jakichkolwiek innych profesjonalnych zajęć sportowo-rekreacyjnych wymaga uprzedniej zgody SKYFIT wyrażonej na piśmie.
 3. Wszelkie rzeczy, sprzęty, urządzenia i przyrządy wydane Klientom przez klub na potrzeby korzystania z usług klubu pozostają własnością SKYFIT.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub na mieniu spowodowane niezachowaniem przez niego należytej ostrożności przy użytkowania urządzeń i przyrządów dostępnych w klubie, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do instrukcji użytkowania takich urządzeń i przyrządów oraz do wytycznych personelu klubu w tym zakresie.
 5. Personel klubu ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń klubu bez względu na obecność Klientów w tych pomieszczeniach i na korzystanie z nich przez Klientów.

§ 10. KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z usług klubu fitness udziela jej przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun). Oświadczenie o udzieleniu takiej zgody składane (podpisywane) jest przez niego w recepcji klubu i w obecności pracownika klubu, z jednoczesnym udokumentowaniem wieku osoby niepełnoletniej, której oświadczenie to dotyczy.
 2. Udzielenie zgody, o której mowa w pkt 1, oznacza przyjęcie przez przedstawiciela ustawowego do wiadomości zasad korzystania przez osobę niepełnoletnią z klubu fitness, a także przyjęcie za nią pełnej odpowiedzialności przez przedstawiciela ustawowego w związku z korzystaniem z usług klubu. Udzielenie takiej zgody jest równoznacznie ze zobowiązaniem się przez przedstawiciela ustawowego, że zapewni przestrzeganie przez osobę niepełnoletnią postanowień Regulaminu oraz poleceń i wytycznych personelu klubu. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody doznane przez osoby niepełnoletnie będące wynikiem niezastosowania się przez nie do postanowień Regulaminu lub poleceń i wytycznych personelu klubu, w szczególności przypisanego do nich instruktora.
 3. Osoby niepełnoletnie do 12. roku życia mogą uczestniczyć w klubie wyłącznie w zajęciach przeznaczonych dla dzieci (o ile takie znajdują się w aktualnej ofercie klubu). Z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej bezwzględnie zakazane jest ich samodzielne przebywanie na terenie klubu fitness.
 4. Osoby niepełnoletnie powyżej 12. roku życia do 16. roku życia mogą uczestniczyć w klubie wyłącznie w zajęciach dla nich dedykowanych (o ile takie znajdują się w aktualnej ofercie klubu).  Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, bezwzględnie zakazane jest ich samodzielne przebywanie na terenie klubu fitness.
 5. Jeżeli w klubie zostanie zorganizowany przez SKYFIT kącik dla dzieci, możliwe jest przebywanie w nim osób niepełnoletnich do 12. roku życia w czasie, gdy ich rodzice lub opiekunowie, będący Klientami, korzystają z usług klubu – o ile wcześniej Klient zawiadomił o tym personel klubu. Opieka w kąciku dla dzieci nie obejmuje wyżywienia ani wizyt w toalecie, a jedynie nadzór nad osobą niepełnoletnią podczas jej pobytu w kąciku. Godziny otwarcia kącika dla dzieci określa SKYFIT, przy czym nie muszą one pokrywać się z godzinami otwarcia klubu.
 6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 12. rok życia do 16. roku życia, mogą korzystać z usług klubu (nie będących zajęciami dla dzieci) jedynie w obecności opiekuna będącego osobą pełnoletnią.
 7. W przypadku osób niepełnoletnich, które mają ukończone 16 lat, dopuszczalne jest także korzystanie przez nie z usług klubu samodzielnie, jednakże wyłącznie po udzieleniu na to pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego. W przypadku powzięcia przez personel klubu wątpliwości co do autentyczności takiej zgody, personel klubu może zażądać złożenia oświadczenia o zgodzie przez przedstawiciela ustawowego w klubie fitness (w obecności członka personelu klubu).
 8. W przypadku niektórych usług oferowanych przez klub, bądź niektórych urządzeń dostępnych w klubie, SKYFIT uprawnione jest do wprowadzenia innych, niż powyższe, ograniczeń wiekowych. SKYFIT uprawnione jest także do ustalenia, że określone usługi lub urządzenia nie są dostępne dla osób niepełnoletnich (nawet korzystających z nadzoru osoby dorosłej) i mogą z nich korzystać wyłącznie pełnoletni Klienci.

§ 11. INDYWIDUALNE KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Klient korzystający z usług klubu indywidualnie zobowiązany jest stosować się do zasad wskazanych w § 9. Regulaminu.
 2. Klient może korzystać z usług klubu we własnym zakresie (samodzielnie) albo w ramach indywidualnych treningów prowadzonych przez jednego z trenerów działających z klubie. Opłaty należne z tego tytułu określa aktualny cennik SKYFIT.
 3. SKYFIT oświadcza, że nie gwarantuje Klientom, w szczególności Klientom ćwiczącym samodzielnie, pełnej i nieustannej dostępności wszystkich miejsc, urządzeń i przyrządów w klubie. Niektóre z nich mogą być okresowo zajęte przez zapisanych uprzednio Klientów, ćwiczących w ramach zajęć indywidualnych z trenerem lub w ramach zajęć grupowych.
 4. Treningi indywidualne prowadzone przez trenera z klubu fitness odbywają się w ustalonych uprzednio terminach. Zapisanie się na dany termin możliwe jest w recepcji klubu fitness lub w Strefie Klienta (jeśli Klient ma już w niej założone konto) na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem takiego treningu.
 5. Klient zobowiązany jest do punktualnej obecności na umówionych treningach. Klient jest w związku z tym zobowiązany do przybycia do klubu z wyprzedzeniem pozwalającym mu na odpowiednie przygotowanie się do treningu. Z uwagi na ryzyko dezorganizacji harmonogramu zajęć, klub może odmówić rozpoczęcia treningu, jeżeli Klient spóźnił się na ten trening o co najmniej 15 minut. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w zajęciach z trenerem, jest on zobowiązany zawiadomić o tym klub najpóźniej na 2 godzin przed rozpoczęciem treningu.
 6. W ramach odbywanego treningu Klient zobowiązany jest do odbywania ćwiczeń wskazanych/zaleconych przez trenera, który prowadzi dany trening. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezbędną częścią takiego treningu jest rozgrzewka. Wcześniejsze zakończenie treningu przez Klienta wymaga powiadomienia trenera.
 7. Trener ma prawo zakończyć trening indywidualny z Klientem przed upływem czasu przewidzianego na ten trening, jeżeli Klient nie wykonuje instrukcji trenera, utrudniając w ten sposób lub uniemożliwiając dalsze prowadzenie treningu.
 8. W przypadku gdy Klient co najmniej 3-krotnie zarezerwuje trening indywidualny z trenerem, na który następnie się nie stawi, SKYFIT może przez okres kolejnych 30 dni od ostatniego nieodbytego treningu odmawiać przyjmowania od tego Klienta kolejnych rezerwacji treningów. Ponadto SKYFIT może odmówić przyjęcia rezerwacji treningu od Klienta, który zalega na rzecz SKYFIT z opłatami z tytułu Umowy.
 9. Bezwzględnie zakazane jest uczestniczenie przez Klientów w treningach prowadzonych przez osoby nie będące trenerami klubu fitness, tj. niebędące członkami personelu klubu i niemające zawartej ze SKYFIT umowy najmu.

§ 12. KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU W RAMACH ZAJĘĆ GRUPOWYCH

 1. Klient korzystający z usług klubu w ramach zajęć grupowych zobowiązany jest stosować się do zasad wskazanych w § 9. Regulaminu.
 2. Opłaty należne z tytułu uczestnictwa w zajęciach grupowych określa aktualny cennik SKYFIT.
 3. Zajęcia grupowe odbywają się w terminach określonych przez SKYFIT. Klienci mogą zapisywać się na zajęcia grupowe w recepcji klubu fitness albo za pośrednictwem Strefy Klienta (jeśli Klient ma już w niej założone konto). Dokonanie zapisu na zajęcia grupowe jest możliwe na co najmniej 24 godzin przed ich rozpoczęciem. W przypadku zapisania się na zajęcia grupowe większej liczby osób niż przewidziana liczba uczestników tych zajęć, utworzona zostaje lista rezerwowa. SKYFIT nie gwarantuje osobom wpisanym na listę rezerwową, że możliwe będzie wzięcie przez nie udziału w zajęciach, na które się zapisały.
 4. SKYFIT określa liczbę uczestników poszczególnych zajęć grupowych, uwzględniając w tym zakresie specyfikę danych zajęć oraz pojemność sali, gdzie będą się odbywały, a tym samym dążąc do zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zajęć grupowych, a także dążąc do zapewnienia wysokiego komfortu dla uczestników tych zajęć.
 5. SKYFIT może określić minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych. SKYFIT ma prawo odwołania danych zajęć grupowych w sytuacji, gdy liczba zapisanych na nie Klientów nie będzie przekraczać określonej dla tych zajęć minimalnej liczby uczestników. O odwołaniu zajęć SKYFIT zawiadamia osoby zapisane na te zajęcia.
 6. W przypadku zapisania się na zajęcia grupowe większej liczby osób niż przewidziana liczba uczestników takich zajęć, pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby zapisane na zajęcia, a następnie osoby znajdujące się na liście rezerwowej. W przypadku osób niezapisanych wcześniej na zajęcia, jeżeli po dopuszczeniu do zajęć osób uprzednio zapisanych pozostały dla nich wolne miejsca, o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność ich przybycia na zajęcia.
 7. W przypadku zajęć grupowych cieszących się największą popularnością, SKYFIT zastrzega sobie możliwość wprowadzenia wymogu wcześniejszej rejestracji na te zajęcia w sposób opisanym powyżej w pkt 3 – aby uniknąć powtarzających się sytuacji braku dostępności tych zajęć dla osób niezapisanych.
 8. Klient zobowiązany jest do punktualnej obecności na zajęciach grupowych, na które jest zapisany. Klient jest w związku z tym zobowiązany do przybycia do klubu z wyprzedzeniem pozwalającym mu na odpowiednie przygotowanie się do zajęć. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w zajęciach grupowych, jest on zobowiązany wypisać się z zajęć grupowych najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem tych zajęć. Klub może odmówić dopuszczenia do udziału w zajęciach grupowych Klienta, który spóźnił się na te zajęcia z uwagi na względy bezpieczeństwa związane z koniecznością wykonania rozgrzewki przed rozpoczęciem właściwego treningu.
 9. W ramach zajęć grupowych Klient zobowiązany jest do odbywania ćwiczeń wskazanych/zaleconych przez osobę prowadzącą zajęcia. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezbędną częścią zajęć grupowych jest rozgrzewka. Wcześniejsze zakończenie udziału w zajęciach grupowych przez Klienta wymaga powiadomienia osoby prowadzącej te zajęcia.
 10. Osoba prowadząca zajęcia ma prawo wykluczyć Klienta z dalszego udziału w zajęciach grupowych, jeżeli Klient nie wykonuje jej instrukcji, utrudniając w ten sposób lub uniemożliwiając dalsze prowadzenie zajęć grupowych.
 11. W przypadku gdy Klient co najmniej 3-krotnie zapisze się na zajęcia grupowe, na który następnie się nie stawi, SKYFIT może przez okres kolejnych 30 dni od ostatnich zajęć grupowych, na których Klient się nie stawił, odmawiać przyjmowania od tego Klienta zapisów na kolejne zajęcia. Ponadto SKYFIT może odmówić zapisania na zajęcia grupowe Klienta, który zalega na rzecz SKYFIT z opłatami z tytułu Umowy.
 12. Bezwzględnie zakazane jest uczestniczenie przez Klientów w zajęciach grupowych prowadzonych przez osoby nie będące trenerami klubu fitness, tj. niebędące członkami personelu klubu i niemające zawartej ze SKYFIT umowy najmu.

§ 13. PRZECHOWYWANIE RZECZY W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. SKYFIT zapewnia Klientom dostęp do szatni, w których znajdują się szafki zamykane na klucz lub na kłódkę. Klient może nająć od SKYFIT kłódkę do szafki. Jeżeli szafka zamykana będzie na klucz Klient otrzyma klucz do szafki (do zamka wbudowanego w szafkę).
 2. Klient zobowiązany jest do sprawowania pieczy na kluczem do szafki lub kluczem do kłódki w okresie korzystania z usług klubu. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta klucza do szafki lub klucza do kłódki w okresie korzystania z usług klubu, ani za następstwa utraty tego klucza (w szczególności za kradzież rzeczy z szafki).
 3. Szafki te przeznaczone są do przechowywania w nich przedmiotów codziennego użytku o niewielkiej wartości, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki świadczonych przez klub usług i z których Klient nie korzysta w trakcie korzystania z usług klubu fitness. Szafki przeznaczone są także do pozostawienia odzieży wierzchniej, obuwia oraz plecaków, toreb, torebek itp.
 4. SKYFIT zaleca Klientom rezygnację z przechowywania w szafkach znajdujących się w szatniach przedmiotów szczególnie wartościowych, np. drogich sprzętów elektronicznych bądź drogich zegarków czy biżuterii. Szafki funkcjonujące w szatniach nie posiadają zabezpieczeń dostatecznych do przechowywania przedmiotów szczególnie wartościowych. Za uszkodzenie lub utratę przedmiotów szczególnie wartościowych przechowywanych w szafkach znajdujących się w szatniach SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności. SKYFIT nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę takich rzecz pozostawionych w innych miejscach w klubie (poza sejfem, o którym mowa w pkt 3).
 5. Jedynym miejscem w klubie fitness, które jest przeznaczone do przechowywania w nim przedmiotów szczególnie wartościowych, są objęte stałym monitoringiem sejfy lub bezpieczne skrytki znajdujące się w recepcji klubu fitness. SKYFIT umożliwia Klientom odpłatne najęcie takich sejfów lub bezpiecznych skrytek w okresie, gdy korzystają oni z usług klubu fitness i w razie skorzystania przez Klientów z tej możliwości, SKYFIT przyjmuje zdeponowane tam przedmiotu na przechowanie. Koszt najęcia takich sejfów lub bezpiecznych skrytek wskazano w cenniku SKYFIT.
 6. Zasady wskazane powyżej w pkt 4 i w pkt 5 stosuje się odpowiednio do dokumentów oraz pieniędzy należących do Klienta.
 7. Klient przed rozpoczęciem korzystania z usług klubu zobowiązany jest do pozostawienia wszelkich przedmiotów codziennego użytku, z których nie korzysta podczas korzystania z usług klubu, w szafce znajdującej się w szatni, a także zobowiązany jest do sprawdzenia, czy szafka ta została prawidłowo zamknięta. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że zamknięcie szafki nie działa prawidłowo, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o tym personelu klubu. SKYFIT nie odpowiada za rzeczy Klienta pozostawione w szafce, która nie została przez Klienta zamknięta w szafce, której niesprawnego zamknięcia Klient nie zgłosił personelowi klubu.
 8. Po zakończeniu korzystania z usług klubu Klient zobowiązany jest opróżnić szafkę i zwrócić do recepcji klubu klucz do szafki lub najętą kłódkę wraz z kluczem. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w szafce po zakończeniu korzystania przez niego z usług klubu i po opuszczeniu budynku klubu. Personel klubu uprawniony jest do otwierania i opróżniania ze wszelkich rzecz szafek, które nie zostały opróżnione do chwili zamknięcia klubu.
 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel klubu o utracie klucza do szafki lub klucza do kłódki. W razie nieodnalezienia tego klucza, Klient zobowiązany będzie do pokrycia odpowiednio: kosztów wymiany zamka do szafki bądź kosztów zakupu nowej kłódki. Koszty te udokumentowane zostaną przez SKYFIT fakturą lub rachunkiem.
 10. W czasie korzystania z usług klubu Klient (o ile szafka zamykana jest na kłódkę) uprawniony jest do zamknięcia szafki własną kłódką, o czym ma obowiązek uprzednio zawiadomić personel recepcji klubu. Informacja o wymiarach kłódek stosowanych w klubie dostępna jest w recepcji klubu. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność/sprawność takiej kłódki. Po zakończeniu korzystania z usług klubu i po opróżnieniu szafki Klient zobowiązany jest zabrać własną kłódkę opuszczając budynek klubu. W przypadku opuszczenia budynku klubu i pozostawienia szafki zamkniętej przez Klienta jego własną kłódką, przed zamknięciem klubu personel uprawniony będzie do rozcięcia tej kłódki celem uzyskania dostępu do szafki.
 11. Wszelkie przedmioty usunięte przez personel przed zamknięciem klubu z nadal zamkniętych wówczas szafek można odebrać z recepcji klubu w terminie 21 dni od dnia opróżnienia szafki przez personel klubu – po udokumentowaniu ich własności. Po upływie tego terminu, jeżeli zawartość szafki pozwala na ustalenie tożsamości Klienta, usunięte z szafki rzeczy mogą zostać odesłane Klientowi na jego koszt i ryzyko. Jeżeli zawartość szafki nie pozwala na ustalenie tożsamości Klienta, po upływie wskazanego powyżej terminu usunięte z szafki rzeczy uznaje się za rzeczy porzucone w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego – w związku z czym SKYFIT uprawnione będzie, według swego uznania, do wyrzucenia tych rzeczy, ich zutylizowania albo przekazania na cele charytatywne.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKYFIT

 

 1. SKYFIT ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody na osobie lub szkody majątkowe doznane przez Klientów oraz przez inne osoby korzystające z usług klubu (o których mowa w dziale III. Regulaminu), jeżeli szkody te wynikły z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez SKYFIT, bądź z zawinionego bezprawnego działania lub zaniechania SKYFIT. Odpowiedzialność SKYFIT jest jednak ograniczona w zakresie wskazanym w kolejnych postanowieniach niniejszego działu.
 2. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  1. wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów postanowień Umowy, postanowień niniejszego Regulaminu bądź regulaminów poszczególnych stref w klubie (jeżeli regulaminy takie przyjęto) lub instrukcji korzystania z urządzeń;
  2. wynikłe z nieprzestrzegania przez Klientów poleceń personelu klubu, w szczególności poleceń trenerów personalnych lub innych osób udzielających wsparcia, pomocy lub instrukcji Klientom korzystającym z usług klubu;
  3. wynikłe z korzystania przez Klienta z usług lub urządzeń klubu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, betablokerów lub środków uspokajających;
  4. wynikłe z korzystania przez Klienta z urządzeń klubu w sytuacji, gdy Klient, który nie ma pewności, jak stosować te urządzenia, zaniechał zwrócenia się do personelu klubu o udzielenie wyjaśnień lub wskazówek;
  5. wynikłe z korzystania przez Klienta z urządzeń klubu, które są uszkodzone – w sytuacji, gdy Klient dostrzegając uszkodzenie urządzenia zaczął na nim ćwiczyć, nie informując o tym personelu klubu i nie uzyskując zgody na korzystanie z tego urządzenia;
  6. wynikłe z dalszego korzystania przez Klienta z usług klubu (dalszego ćwiczenia) pomimo doznania przez Klienta urazu lub kontuzji.
 3. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe wskutek siły wyższej oraz za szkody zaistniałe wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą SKYFIT odpowiedzialności nie ponosi, tj. za szkody zaistniałe z winy osób nie będących członkami personelu klubu.
 4. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za negatywne konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z usług klubu lub z urządzeń znajdujących się w klubie, jeżeli wynikają one z indywidualnego stanu zdrowia Klienta lub z niedostosowania wykonywanych ćwiczeń do stanu zdrowia i/lub kondycji i stopnia sprawności Klienta. Informujemy Klientów, że w przypadku ich wątpliwości co do stanu własnego zdrowia, w szczególności dotyczących ryzyka wystąpienia poważnego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia w związku z wykonywaniem ćwiczeń w klubie, dla ich własnego bezpieczeństwa zalecane i wysoce wskazane jest poddanie się badaniu lekarskiemu z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do możliwości dostosowania obciążeń związanych z wykonywanymi ćwiczeniami do własnych możliwości, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym personelu klubu i do skorzystania z pomocy trenera.
 5. O ile Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, SKYFIT w ramach świadczonych usług nie oferuje Klientom jakichkolwiek ubezpieczeń życia lub zdrowia, w szczególności ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a opłaty wynikające z Umowy nie zawierają w sobie jakichkolwiek składek na takie ubezpieczenia.
 6. SKYFIT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, które skutkują niemożnością korzystania przez Klienta z wykupionych usług lub zajęć. W szczególności SKYFITnie zwraca w takiej sytuacji Klientom wpłaconych opłat za te usługi lub zajęcia, ani nie przenosi ich na późniejsze terminy/okresy.

§ 15. OBOSTRZENIA PRZECIWEPIDEMICZNE

 1. W okresie trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i związanych z nią stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego, SKYFIT świadczy usługi rekreacyjno-sportowe z uwzględnieniem wszelkich aktualnych wymogów, nakazów, zaleceń i wytycznych właściwych organów państwowych lub innych władz. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio w przypadku ogłoszenia stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego innych, niż związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Klient nie jest uprawniony do korzystania z usług klubu, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją, bądź zaobserwował u siebie objawy choroby wskazujące na możliwość zakażenia, bądź w ciągu ostatnich 10 dni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Jeżeli Klient w trakcie korzystania z usług klubu zaobserwował u siebie objawy wskazujące na możliwość zakażenia, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić klub.
 3. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, SKYFIT może wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z klubu obejmujące w szczególności zmniejszenie liczby osób przebywających na danej powierzchni, zmniejszenie ilości dostępnych urządzeń i sprzętu, zmniejszenie liczby lub czasu trwania poszczególnych zajęć zorganizowanych lub innych. Ograniczenia te mogą skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na dostęp do poszczególnych usług klubu fitness. SKYFIT może również stosować przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 4. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, SKYFIT może także wprowadzić wiążące dla Klientów zasady dotyczące mycia rąk wodą z mydłem, dezynfekowaniem rąk, zakrywania ust i nosa na terenie recepcji, w holu i w szatniach, dezynfekowania szafek w szatni oraz zachowywania odległości od innych osób korzystających z usług klubu.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązujących aktualnie w klubie zasad ochrony przeciwepidemicznej, personel klubu uprawniony jest do upomnienia Klienta. W przypadku dalszego niedostosowania się Klienta do tych zasad, personel klubu uprawniony jest do nakazania Klientowi opuszczenia klubu. Klient nie jest w takiej sytuacji uprawniony do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za dane wejście do klubu.
 6. W przypadku wprowadzenia przez organy władzy publicznej zakazów działalności klubów fitness, SKYFIT zastrzega prawo zawieszenia swej działalności, co nie będzie stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Klienta, przy jednoczesnym przedłużeniu okresu obowiązywania karnetów o okres zawieszenia dostępu do usług klubu.
 7. W przypadku wprowadzenia przez organy władzy publicznej ograniczeń działalności klubów fitness, SKYFIT zastrzega prawo adekwatnego ograniczenia swej działalności, co nie będzie stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Klienta, przy jednoczesnym stosownym obniżeniu opłat za okres dotknięty ograniczeniem usług klubu.

§ 16. MONITORING POMIESZCZEŃ KLUBU

 1. Na terenie klubu funkcjonuje system monitoringu, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w klubie fitness i bezpieczeństwa znajdującego się w nim mienia, a także celem dokumentowania zdarzeń i wypadków na terenie klubu oraz dokumentowania sposobu świadczenia pracy przez personel klubu.
 2. W każdej z szatni w klubie znajduje się przestrzeń, która nie jest objęta monitoringiem, tj. przebieralnie, prysznice i toalety.
 3. Podmiotem zarządzającym monitoringiem i mającym do niego dostęp jest SKYFIT. Dostęp do zapisów monitoringu ma także wyznaczony członek personelu klubu (np. jego kierownik lub manager). Zapisy monitoringu są wykorzystywane wyłącznie w celach dowodowych, w szczególności wskazanych powyżej w pkt 1. Zapisy monitoringu udostępnia się wyłącznie właściwym służbom lub organom władzy państwowej na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Po upływie tego okresu zostają one nieodwracalnie usunięte, chyba że wcześniej zostały zabezpieczone na żądanie uprawnionej służby lub organu władzy państwowej.
 4. Klient ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu wyłącznie po zgłoszeniu stosownego wniosku do SKYFIT i wyłącznie w zakresie, w jakim obejmują one wizerunek Klienta. Zapisy monitoringu udostępniane są w terminie do 7 dni od złożenia wniosku przez Klienta. Ich udostępnienie następuje każdorazowo po niezbędnej anonimizacji innych osób, których wizerunki utrwalono w udostępnianych zapisach monitoringu.
 5. Zawierając Umowę na korzystanie z usług klubu Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku przez monitoring funkcjonujący w klubie.

§ 17. REJESTRACJA OBRAZU I DŹWIĘKU W CELACH PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH

 1. SKYFIT uprawnione jest do utrwalania wizerunku klubu fitness i jego wnętrza, a także do utrwalania przebiegu odbywających się w nim zajęć za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Takie utrwalanie może odbywać się poprzez sporządzanie dokumentacji fotograficznej (zdjęcia) lub filmowej.
 2. SKYFIT informuje, że przy wykonywaniu wskazanych w pkt 1 zdjęć lub filmów może dojść do niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów – przy czym odbywać się to będzie w sposób, który nie będzie naruszał praw i wolności Klientów.
 3. Zdjęcia i filmy, o których mowa w pkt 1, mogą być następnie publikowanie przez SKYFIT na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych w celach związanych z promocją i reklamą działalności klubu fitness.
 4. Zawierając Umowę na korzystanie z usług klubu, Klient wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów mogących zawierać jego wizerunek, dokonywaną przez SKYFIT w celach i w sposób określonych powyżej w pkt 3. Klient może jednak zgłosić sprzeciw co do publikacji przez SKYFIT zdjęć lub filmów zawierających jego wizerunek. Sprzeciw taki jest wiążący dla SKYFIT i sprawia, że SKYFIT nie jest uprawnione do publikacji zdjęć lub filmów zawierających wizerunek Klienta, a jeżeli takie zdjęcia lub filmy zostały już opublikowane – SKYFIT zobowiązane jest do ich niezwłocznego usunięcia ze wszelkich stron internetowych i portali społecznościowych, na których je opublikowało.

§ 18. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź, NIP: 7282866150, REGON: 523161391, KRS: 0000991990.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez SKYFIT w celu zawierania Umów o korzystanie z usług klubu oraz w celu realizacji oferowanych przez SKYFIT (i objętych Umowami) usług rekreacyjno-sportowych.
 3. Za zgodą Klienta, jego dane osobowe będą przetwarzane przez SKYFIT także w celach marketingowych oraz celach badania opinii publicznej.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez SKYFIT.
 5. Podanie przez Klienta jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy ze SKYFIT i tym samym w celu korzystania przez Klienta z usług klubu fitness oferowanych przez SKYFIT.
 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych Klient może kontaktować się ze SKYFIT listownie na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź, bądź drogą elektroniczną – na adres e-mail: biuro@skyfit.pl.

§ 19. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje Klientów związane ze świadczeniem usług w klubie bądź z zawieraniem Umów, można składać osobiście w recepcji klubu (na piśmie) albo listownie, poprzez przesłanie ich na adres siedziby SKYFIT, tj. na adres: SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,   ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź bądź mailowo poprzez przesłanie ich na adres: biuro@skyfit.pl.
 2. W treści reklamacji należy dokładnie opisać zastrzeżenia dotyczące klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty i pory ewentualnego zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji.
 3. SKYFIT rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź na reklamację udzielona zostanie na piśmie przesłanym na adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację. Osoba ta może również wskazać, że odpowiedź na reklamację zostanie jej przesłana drogą mailową – na wskazany w reklamacji adres e-mail.

§ 20. PRZYJĘCIE REGULAMINU I JEGO ZMIANY

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 03.01.2023 roku. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszelkich Umów o korzystanie z usług klubu zawartych po tej dacie.
 2. SKYFIT uprawnione jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany takie mogą być dokonywane z istotnych przyczyn, dotyczących w szczególności kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem klubu fitness, kwestii organizacyjnych leżących po stronie SKYFIT, zmiany zakresu usług oferowanych w klubie fitness, konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących (zmieniających się) przepisów prawa, w tym zwłaszcza wymogów epidemicznych.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu SKYFIT zobowiązane jest do zawiadomienia o nim swoich Klientów. Zawiadomienie takie następuje poprzez:
  1. opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu i podanie nowego (zmienionego) Regulaminu na tablicy ogłoszeń w klubie i na stronie internetowej SKYFIT
  2. oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego (zmienionego) Regulaminu na adres mailowy wskazany przez Klienta przy zawieraniu Umowy, a jeżeli adresu mailowego Klient nie wskazał – poprzez wysłanie informacji o zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego (zmienionego) Regulaminu na adres do korespondencji wskazany przez Klienta przy zawarciu Umowy.
 4. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o korzystanie z usług klubu w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zmianie wiążącego go Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności musi zostać złożone na piśmie albo drogą mailową, z wykorzystaniem:
  1. adresu e-mail Klienta wskazanego w Strefie Klienta lub Umowie (a w przypadku ich rozbieżności – z wykorzystaniem adresu później podanego przez Klienta)
  2. oraz adresu e-mail SKYFIT: biuro@skyfit.pl.
 5. W przypadku, gdy Klient nie wypowiedział Umowy we wskazanym powyżej 14-dniowym terminie, zmiana Regulaminu staje się skuteczna, wobec tego Klienta i wiąże go po upływie tego terminu  (tj. począwszy od 15 dnia po powiadomieniu Klienta o zmianie Regulaminu).
 6.  W przypadku Klientów korzystających z karnetu, jeżeli do wypowiedzenia przez nich Umowy z powodu zmiany Regulaminu dojdzie w trakcie trwania danego okresu abonamentowego, są oni zwolnieni z obowiązku zapłaty za tę część okresu abonamentowego, której nie wykorzystali z powodu wypowiedzenia Umowy. Jeżeli opłata za niewykorzystaną część okresu abonamentowego została już uiszczona przez Klienta przed dokonaniem wypowiedzenia, SKYFIT zobowiązane jest zwrócić Klientowi opłatę za niewykorzystaną część okresu abonamentowego w terminie 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia Umowy.

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania SKYFIT o zmianie swego adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu e-mail, bądź numeru telefonu kontaktowego.    W przypadku niewykonania przez Klienta tego obowiązku, korespondencję listowną oraz mailową wysłaną przez SKYFIT na ostatni znany jej adres lub adres e-mail Klienta uznaje się za skutecznie doręczoną.
 2. Wszelka korespondencja SKYFIT i Klienta związana z Umową o korzystanie z usług klubu, w tym związana z jej zawarciem i realizacją, prowadzona będzie drogą mailową, z wykorzystaniem:
  1. adresu e-mail Klienta wskazanego w Strefie Klienta lub Umowie (a w przypadku ich rozbieżności – z wykorzystaniem adresu później podanego przez Klienta)
  2. oraz adresu e-mail SKYFIT: biuro@skyfit.pl.
 3. W sprawach, których nie uregulowano w Umowie o korzystanie z usług klubu i w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie internetowej SKYFIT, a także w klubie.
 5. W przypadku jakichkolwiek propozycji, uwag lub zastrzeżeń co do funkcjonowania klubu, prosimy o ich przesyłanie drogą mailową na adres e-mail: biuro@skyfit.pl.
 6. Zachęcamy do zapoznawania się z informacjami o klubie, jego działalności, ważnych wydarzeniach z nim związanych, a także o akcjach promocyjnych. Informacje takie, podobnie jak wszelkie inne istotne powiadomienia, będą wywieszane na tablicy ogłoszeń na terenie klubu, a także będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej SKYFIT i w mediach społecznościowych.

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU Z

ZAKRESU OFERTY KLUBÓW FITNESS SKYFIT

SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI UMÓW

SKYFIT OPEN 1M – karnet miesięczny płatny z góry

 

 1. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 2. Umowa zawierana na czas określony 30 następujących po sobie dni począwszy od daty zawarcia bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez Klienta.
 3. Po upływie wskazanego powyżej w pkt 2. okresu Umowa wygasa.
 4. Brak możliwości zamrożenia Umowy.
 5. Brak możliwości zawieszenia Umowy.
 6. Płatność opłaty za korzystanie z usług klubu odbywa się jednorazowo, z góry w klubie gotówką lub kartą płatniczą w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 7. Przy zawarciu Umowy pobiera się opłatę wpisową w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 8. Brak możliwości przeniesienia przez Klienta praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot (zakaz cesji).

SKYFIT OPEN 12M PŁATNY Z GÓRY – karnet roczny płatny z góry

 1. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 2. Umowa zawierana na czas określony od dnia zawarcia Umowy do końca dwunastego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zawarciu Umowy bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia przez Klienta. Opłatę za pierwszy, niepełny miesiąc obowiązywania Umowy ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca.
 3. Po upływie wskazanego powyżej w pkt 2. okresu Umowa wygasa.
 4. Istnieje możliwość zamrożenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość zawieszenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 6. Płatność opłaty za korzystanie z usług klubu odbywa się odbywa się jednorazowo, z góry w klubie gotówką lub kartą płatniczą w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 7. Przy zawarciu Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 8. W przypadku pierwszego przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot nie pobiera opłaty. W przypadku kolejnego przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień zawarcia Umowy cennikiem.

SKYFIT OPEN 12M PŁATNY CO MIESIĄC – karnet roczny płatny co miesiąc

 1. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 2. Umowa zawierana na czas określony od dnia zawarcia Umowy do końca dwunastego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zawarciu Umowy. Opłatę za pierwszy, niepełny

miesiąc obowiązywania Umowy ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca.

 1. Po upływie wskazanego powyżej w pkt 2. okresu, o ile przed jego upływem żadna ze stron nie złoży oświadczenia o woli zakończenia Umowy w dacie wskazanej w Umowie, Umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, którą każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Istnieje możliwość zamrożenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 3. Istnieje możliwość zawieszenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 4. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta za zapłatą opłaty manipulacyjnej (§ 6 ust. 12 Regulaminu).
 5. Opłata za korzystanie z usług klubu zgodna z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy płatna jest w cyklach miesięcznych gotówką, karta płatniczą lub poleceniem zapłaty.
 6. Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty opłat miesięcznych określonych w Umowie.
 7. Klient zobowiązany jest do uiszczania pierwszej płatności zgodnie z § 7 ust. 5 lub 6 Regulaminu, zaś dalsze płatności Klient będzie uiszczał do siódmego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
 8. Przy zawarciu Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 9. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień zawarcia Umowy cennikiem.

SKYFIT OPEN 12M + 1M PŁATNY CO MIESIĄC ESPAGO – karnet roczny płatny co miesiąc poleceniem zapłaty z premią miesiąc

 1. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 2. Umowa zawierana na czas określony od dnia zawarcia Umowy do końca trzynastego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zawarciu Umowy. Opłatę za pierwszy, niepełny miesiąc obowiązywania Umowy ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca.
 3. Po upływie wskazanego powyżej w pkt 2. okresu, o ile przed jego upływem żadna ze stron nie złoży oświadczenia o woli zakończenia Umowy w dacie wskazanej w Umowie, Umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, którą każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Istnieje możliwość zamrożenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość zawieszenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 6. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta za zapłatą opłaty manipulacyjnej (§ 6 ust. 12 Regulaminu).
 7. Opłata za korzystanie z usług klubu zgodna z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy płatna jest w cyklach miesięcznych poleceniem zapłaty.
 8. Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty opłat miesięcznych określonych w Umowie.
 9. Klient zobowiązany jest do uiszczania pierwszej płatności zgodnie z § 7 ust. 5 lub 6 Regulaminu, zaś dalsze płatności Klient będzie uiszczał do siódmego dnia każdego miesiąca.
 10. Przy zawarciu Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 11. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień zawarcia Umowy cennikiem.

SKYFIT OPEN ELASTYCZNY – karnet na czas nieokreślony płatny co miesiąc

 1. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 2. Umowa zawierana na czas nieokreślony.
 3. Po upływie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych obowiązywania Umowy każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Brak możliwości zamrożenia Umowy na indywidualnie uzgadnianych warunkach.
 5. Brak możliwości zawieszenia Umowy.
 6. Opłata miesięczna za korzystanie z usług klubu zgodna jest z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy Wysokość opłaty za niepełny miesiąc kalendarzowy ustalana jest proporcjonalnie do liczby dni.
 7. Opłata płatna jest gotówką, karta płatniczą lub poleceniem zapłaty.
 8. Klient zobowiązany jest do uiszczania pierwszej płatności zgodnie z § 7 ust. 5 lub 6 Regulaminu, zaś dalsze płatności Klient będzie uiszczał do siódmego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
 9. Przy zawarciu Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 10. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień zawarcia Umowy cennikiem.

SKYFIT STUDENT/SENIOR CZAS NIEOKREŚLONY – karnet na czas nieokreślony dla studentów lub seniorów płatny co miesiąc

 1. Karnet przeznaczony wyłącznie dla osób, które ukończyły 60. rok życia oraz uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.
 2. Zawarcie Umowy o korzystanie z usług klubu wymaga przedstawienia dodatkowo legitymacji szkolnej (w przypadku ucznia) lub legitymacji studenckiej (w przypadku studenta).
 3. W chwilą powzięcia przez SKYFIT informacji o utracie przez Klienta statusu ucznia / studenta lub ukończenia przez Klienta 26. roku życia Umowa wygasa.
 4. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu.
 5. Umowa zawierana na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 6. Istnieje możliwość zamrożenia Umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.
 7. Brak możliwość zawieszenia Umowy.
 8. Opłata za korzystanie z usług klubu zgodna z cennikiem obowiązującym w chwili zawarcia Umowy płatna jest w cyklach miesięcznych gotówką, karta płatniczą lub poleceniem zapłaty.
 9. Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty opłat miesięcznych określonych w Umowie.
 10. Klient zobowiązany jest do uiszczania pierwszej płatności zgodnie z § 7 ust. 5 lub 6 Regulaminu, zaś dalsze płatności Klient będzie uiszczał do siódmego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.
 11. Przy zawarciu Umowy nie pobiera się opłaty wpisowej.
 12. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na inny podmiot pobiera się opłatę w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień zawarcia Umowy cennikiem.

SKYFIT WEJŚCIE JEDNORAZOWE – regulamin wejścia jednorazowego

 1. Z usług SKYFIT w ramach wejścia jednorazowego mogą korzystać osoby oznaczone w § 2 Regulaminu.
 2. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia klubu.
 3. Płatność opłaty za korzystanie z usług klubu odbywa się odbywa się jednorazowo, z góry w klubie gotówką lub kartą płatniczą w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem.
 4. Wejście nie musi być poprzedzone rejestracją.
 5. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu.

SKYFIT FREEPASS – regulamin wejścia na próbę

 1. Z usług SKYFIT w ramach wejścia jednorazowego mogą korzystać osoby oznaczone w § 2 Regulaminu.
 2. Uprawnia do korzystania w pełnym zakresie z usług klubu fitness SKYFIT, tj. siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia klubu od momentu skorzystania z wejścia free pass do momentu opuszczenia klubu.
 3. Wejście jest bezpłatne.
 4. Wejście musi zostać poprzedzone rejestracją.
 5. Wejście free pass dopuszczalne jest nie częściej niż jeden raz na rok.
 6. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się postanowienia Regulaminu.