WAKACYJNA PAUZA – Regulamin promocji od 07.06.2023r.

REGULAMIN PROMOCJI

„WAKACYJNA PAUZA 2023”

 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem Promocji”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa warunki skorzystania z Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestników Promocji.

2. Organizatorem Promocji jest SKYFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: ul. Stanisława Przybyszewskiego 161, 93-120 Łódź, NIP: 7282866150, REGON: 523161391, KRS: 0000991990, kapitał zakładowy 5.000,00, telefon: 884 685 555 e-mail: biuro@skyfit.pl zwaną także „SKYFIT”.

3. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Promocji, który dostępny jest w Klubie fitness oraz on-line na stronie internetowej www.skyfit.pl.

4. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulamin i zaakceptować go.

5. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

6. W ramach Promocji każdy Klient, który posiada aktywną umowę płatną co miesiąc, może w okresie Promocji zawiesić umowę o korzystanie z usług klubu SKYFIT na pełen okres rozliczeniowy
(tj. pełen miesiąc kalendarzowy), przy czym okres ten nie może wykraczać poza okres trwania Promocji.

7. Z Promocji nie może skorzystać Klient, który pozostaje w opóźnieniu z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Klubu – do czasu uregulowania tych należności.

8. Z Promocji nie może skorzystać Klient, który pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług klubu.

9. W przypadku zawieszenia umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT zawartej na czas określony zawieszenie w ramach Promocji przedłuża okres obowiązywania umowy o okres zawieszenia.

10. Opłata za zawieszenie umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT w ramach promocji wynosi 30,00 zł za miesiąc kalendarzowy zawieszenia w ramach Promocji. Podlega ona uiszczenia przy złożeniu wniosku o zawieszenie umowy w ramach Promocji pod rygorem bezskuteczności wniosku. Wniosek i opłata mogą zostać złożone jedynie w recepcji Klubu.

11. Zawieszenie umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT realizowane w ramach Promocji może zostać anulowane w każdym czasie. W takiej sytuacji należna opłata zostanie rozliczona proporcjonalnie.

12. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z usług klubu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie Szczegółowych Warunków Umowy wywiera ono skutek z kolejnym dniem po zakończeniu okresu zawieszenia umowy na podstawie niniejszego Regulaminu.

13. Promocja „Wakacyjna Pauza” nie ma wpływu na uprawnienie do zawieszenia umowy o korzystanie z usług klubu SKYFIT wynikające ze Szczegółowych Warunków tej Umowy.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Korzystania Z Usług Klubu Fitness Skyfit.

15. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie od dnia 7 czerwca 2023 roku oraz ma zastosowanie do wniosków o zawieszenie umowy w ramach Promocji składanych począwszy od tej daty. Do wniosków o zawieszenie umowy w ramach Promocji złożonych przed 7 czerwca 2023 roku zastosowanie ma Regulamin Promocji w dotychczasowym brzmieniu.